خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12272   بروزرسانی: 24-10-1402

Marzieh Dehghan
مرضیه دهقان
دانشیار

پست الکترونيکی
dehghan@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/dehghanm

تلفن
      +98 (0) 24 3305 1111

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان،دانشکده علوم، گروه زیست شناسی کدپستی: 38791-45371