خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31610   بروزرسانی: 14-06-1400

Mohaddeseh Ebrahimi-Ghiri
محدثه ابراهیمی قیری
دانشیار

پست الکترونيکی
mebrahimi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ebrahimi-mohaddeseh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4728

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اتاق -----، کدپستی 38791-45371