خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27964   بروزرسانی: 23-05-1394

Forouzan Ghasemian Roudsari
فروزان قاسمیان رودسری
استادیار

پست الکترونيکی
f-ghasemian@znu.ac.ir      forouzanghasemian@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghasemian-forouzan

تلفن
   02455052733   +98 (0) 24 3305 2642

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان،دانشکده علوم، گروه زیست شناسی کدپستی: 38791-45371