خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31429   بروزرسانی: 10-11-1401

Vahab Jafarian
وهب جعفریان
دانشیار

پست الکترونيکی
v.jafarian[at]znu.ac.ir      vahab1162ir[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jafarian-vahab

تلفن
(+98) 24 33052   (+98) 24 33052   +98 (0) 24 3305 2531

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، ساختمان فیزیک، اتاق 239،ص پ 313