خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1236   بروزرسانی: 24-12-1402

Akram Shirdel
سیده اکرم شیردل
استادیار

پست الکترونيکی
shirdel@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shirdel

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2531

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کدپستی 38791-45371