خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15397   بروزرسانی: 16-12-1402

Zohreh Toghranegar
زهره طغرانگار
استادیار

پست الکترونيکی
ztoghranegar@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/togranegar-zohreh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2355

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اتاق 9، کدپستی 38791-45371