خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42905   بروزرسانی: 01-02-1402

Mahnaz Vafadar




مهناز وفادار
استادیار

پست الکترونيکی
vafadar@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/vafadar-mahnaz

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2589

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کد پستی: 38791-45371