خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23920   بروزرسانی: 15-04-1401

Elahe VatanKhah
الهه وطن خواه
استادیار

پست الکترونيکی
elahe_vatankhah@znu.ac.ir      elahe.vatankhah@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/vatankhah-elahe

تلفن
   (+98) 24 3305    +98 (0) 24 3305 2584

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اتاق 205،ص پ 313