راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن زیست شناسی    
مدیر گروه زیست شناسی

محمدی کاشانی - قاسم
kashani_gm[at]znu.ac.ir
2618
آموزش گروه زیست شناسی

عباسی - مریم
Biology[at]znu.ac.ir
2543
آزمایشگاه گیاه شناسی

مغانلو - لیلا
2616
آزمایشگاه جانورشناسی

آل یاسین - نفیسه
sn.aliyasin[at]znu.ac.ir
2823
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی

طاهرباطنی - محمود
mahmoudtb[at]znu.ac.ir
4592


ارتباط با زیست شناسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید