بروزرسانی: 11-4-1403
رشته ها

-

سر فصل های رشته های کارشناسی زیست شناسی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

زیست شناسی جانوری

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 زیست شناسی سلولی و مولکولی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 زیست شناسی گیاهی

سر فصل های رشته های کارشناسی ارشد زیست شناسی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

ارشد بیوشیمی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 ارشد جانوری

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 ارشد گیاهی

بازدید امروز: 4


ارتباط با زیست شناسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید