مدیر گروه زیست شناسی

دکتر قاسم محمدی کاشانی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: kashani_gm@znu.ac.ir [at]znu.ac.ir     gmkashani@gmail.com

تلفن: 0098-2433052618

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/kashani-ghasem


ارتباط با زیست شناسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید