بروزرسانی: 9-12-1402
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی

نوع آزمایشگاه:   مکان:دانشکده علوم- ساختمان فیزیک- طبقه اول

  نام شماره تماس ایمیل
کارشناس آزمایشگاه آقای محمود طاهرباطنی 02433054592 mahmoudtb@znu.ac.ir
معرفی

آزمایشگاه آموزشی زیست شناسی سلولی و مولکولی مختص ارائه ی دروس آزمایشگاهی شامل ژنتیک پایه، میکروبیولوژی، زیست شناسی سلولی و بیوشیمی در مقطع کارشناسی گرایش های سلولی و مولکولی، گیاهی و جانوری می باشد.

 

زمینه های فعالیت
 • محلول سازی و بافرسازی
 • سنجش کیفی کربوهیدرات ها، آمینواسیدها و لیپیدها
 • سنجش مقدار پروتئین در نمونه های زیستی به روش برادفورد
 • استخراج آنزیم آمیلاز از بزاق
 • ساخت انواع محیط کشت باکتری و کشت باکتری به منظور انجام رنگ آمیزی گرم، رنگ آمیزی کپسول و رنگ آمیزی اسپور
 • کشت مگس سرکه و بررسی وراثت صفات مونوهیبریدی و دی هیبریدی در نسل های اول و دوم
 • تهیه اسلایدهای میکروسکوپی از کروموزوم های پلی تن مگس سرکه و انجام کروماتوگرافی چشم مگس سرکه
 • تهیه اسلایدهای میکروسکوپی از میتوز و میوز در گیاهان
 • تهیه اسلایدهای میکروسکوپی از جسم بار در انسان
 • تهیه اسلایدهای میکروسکوپی از خون به منظور شمارش گلبول های قرمز و مشاهده انواع گلبول های سفید
 • تهیه اسلایدهای میکروسکوپی به منظور انجام رنگ آمیزی حیاتی
 • اندازه گیری ابعاد سلول ها، مطالعه ی نفوذپذیری سلول ها و اثر عوامل مختلف بر آن
امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

هود شیمیایی

دستگاه آب مقطرساز

سانتریفیوژ

انکوباتور

میکروتوم

میکروسکوپ 4 عدد

استریومیکروسکوپ 2 عدد

ترازوی 0.001

هات پلیت 2 عدد


ارتباط با زیست شناسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید