بروزرسانی: 9-3-1403
آزمایشگاه پژوهشی گیاهی

نوع آزمایشگاه:   مکان:-

  نام شماره تماس ایمیل
معرفی

این آزمایشگاه در محل محوطه پیرامونی ساختمان شماره 4 دانشکده علوم قرار دارد. در این آزمایشگاه پژوهشی، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی گیاهی بخش‌های عملی پایان نامه‌های مقطع ارشد خود را انجام می‌دهند. هم‌چنین اعضای هیات علمی زیرگروه گیاهی گروه زیست‌شناسی نیز در این آزمایشگاه به انجام تحقیقات بر روی زمینه‌های پژوهشی خویش اشتغال دارند.

زمینه های فعالیت

در قالب فعاليت‌های پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی گیاهی و حوزه‌هاي پژوهشی اعضاي هيات علمي علوم گياهي، زمینه‌های تحقیقاتی مختلفی شامل مطالعه تاثیرات تنش‌های زیست‌محیطی بر روی مورفولوژی، فیزیولوژی و پارامترهای رشدی گیاهان، مطالعه همزیستی‌های اندومیکوریزایی در گیاهان، مطالعات فلوریستیکی و پراکنش گیاهان، مطالعات اتنوبوتانی و تحقیق بر روی گیاهان دارویی در اين آزمايشگاه مورد پژوهش قرار می‌گیرد.  

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه پژوهشی گیاهی شامل بن‌ماری، اتوکلاو، قفسه‌های رشد در اتاق کشت، ترازو دیجیتالی، میکروسکوپ مانیتورینگ، الکتروفورز، pH متر، EC متر، سانتریفیوژ، یخچال، شیشه‌آلات و کمدهای نگهداری نمونه‌های گیاهی است.

اعضای پژوهشی آزمایشگاه     

آقای دکتر کیوان آقائی، خانم دکتر الهه‌ وطن‌خواه، خانم دكتر زهره طغرانگار،خانم دكتر مهناز وفادار


ارتباط با زیست شناسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید